Skip to main content

Pengertian Qashash al-Quran (Kisah-kisah dalam al-Quran)

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: September 01, 2012

Kata Qashash berakar dari huruf "Qaf " dan "Shad” yang bermakna mengikuti sesuatu. (mengenai pengertian al-Quran, baca di sini)
Qashash atau al-Qishashu jama' Qishashun yang berarti cerita, kisah, hikayat. Dalam Manna al-Qattan kata al-Qashshu yang berarti mencari atau mengikuti jejak.
Hal tersebut sejalan dengan Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa Qashash berarti mencari bekasan atau mengikuti bekasan (jejak). Lafaz al-Qashash bermakna urusan, berita, khabar dan keadaan dan bisa pula berarti berila-berita yang berurutan. Secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu fragmen atau potongan-potongan dari berita-berita tokoh atau umat terdahulu.
Qashashal-Quran ialah kabar al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran melengkapi keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sejarah bangsa-bangsa. Keadaan negeri-negeri peninggalan jejak setiap umat. serta menerangkan bekasan-bekasan dari kaum purba ilu dengan cara menarik dan mempesona.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Zakariyah, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz V (Cet.I; Beirut, t.th.). Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif 1984). Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu al-Qur'an (Jakarta : Bulan Bintang. 1993). Syihabuddin Qalyubi, Statistika al-Quran (Pengantar Orientasi Study al-Quran) (Yogyakarta: Titian llahi pers, 1997).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar