Skip to main content

Macam-Macam Kisah dalam al-Quran

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: June 26, 2013

Kisah dalam al-Quran diklasisfikasikan menjadi beberapa macam. Pertama: dari segi Waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah dalam al-Quran ada tiga tahap, yaitu :
  1. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu. Contohnya kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di muka bumi.
  2. Kisah gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam lailatul qadar.
  3. Kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya kisah tentang Abu Lahab kelak di akhirat.
Kedua: dari segi Materi. Ditinjau dari segi materi kisah kisah dalam al-Quran ada tiga tahap, yaitu: Kisah-kisah Para Nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukizatnya yang memperkuat dakwah serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan.

Adapun Nabi Muhammad saw menyampaikan kisah terdahulu kepada kaum muslimin dari wahyu, bukan melalui proses belajar. Walaupun menegerti bahwa Nabi Muhammad saw adalah orang yang buta huruf, mereka silih berganti menanyakan tentang kisah-kisah kepada beliau, yang tidak mereka ketahui.

Dalam menceritakan tentang kisah-kisah para Nabi, ini biasanya mempunyai pengikut masing-masing sesuai zaman yang mereka alami pada waktu yang berbeda dan para Nabi di sini tidak hanya berperan sebagai dai saja, namun beiau juga bergerak dalam segala kepemimpinan, baik dalsm bidsng keagamaan.

Kisah Tentang Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastika kenabiannya (menyangkut pribadi-pribadi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil Allah untuk dijadikan pelajaran) al-Quran mengkisahkan sekian banyak peristiwa masa lampau.

Harus diakui bahwa sebagian dari kisah-kisahnya tidak atau belum dapat dibuktikan kebenarannya hingga kini. Tetapi sebagin lainnya telah terbukti, antar lain melalui penelitian arkeologi. Sekian banyak yang belum terbukti, namun tidaklah wajar menoak kisah-kisah lain tersebut hanya dengan alasan bahwa kisah itu belum terbukti karena apa yang belum terbukti kebenarannya juga belum terbukti kekeliruannya.

Banyak kisah al-Quran tentang hal ini, baik dari segi pembangkangan terhadap Tuha dan utusan-utusan-Nya. Contoh tentang kisah ini adalah kisah Luqman, Dzul Qarnain, ashabul Kahfi, Thalut dan Jalut, Ashabul Ukhdud, Habil dan Qabil, dan lain-lain. Kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa Rasulullah saw.

Kisah yang terjadi pada masa Rasulullah saw ini biasanya ada runtutan perjalanan yang tidak lepas dari hijrah Nabi Muhammad saw sampai jazirah Arab. Contohnya tentang Ababil dan hijrahnya Nabi Muhammad saw. al-Quran memandang kenabian sebagai fenomena yang bersifat universal. Di setiap pelosok dunia pernah tampil seorang rasul Allah, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam al-Quran, sehingga kisah dalam al-Quran merupakan peristiwa yang terjadi sesuai dengan situasi dan tempat para Nabi dalam mengajarkan risalah.

Di antara metode pengajaran yang ada dalam al-Quran ialah bahwa suatu kisah yang panjang dirangkum dalam beberapa kalimat sederhana alalu dirinci sesuai alurnya. Sesuatu yan penting diungkapkan mulai dari tingkatannya yang rendah ke yang lebih tinggi. Kaidah ini sangat penting terutama kita dapat temukan dalam al-Quran sebagai rincian yang akan dihasilkan suatu penjelasan yang sempurna dala meneritakan kisah dlam al-Quran, baik tentang kisah-kisah para Nabi maupun umat-umat terdahulu.

Referensi Makalah®

Kepustakaan:
Muhammad Chrizin, al-Quran dan Uluml Quran, (Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1998). Syahrin Harahap, al-Quran dan Sekulerisasi; Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994). Ahmad Syadzali, Ulumul Quran II, (Pustaka Setia: Bandung, 1997). Syaikh Abdurrahman Nashir al-Saadi, Kaidah Penafsiran al-Quran, (Pustaka Firadus, Jakarta, 1997).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar