Skip to main content

al-Wail dalam al-Quran

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: December 18, 2012

Kata al-Wail tersebut terulang dalam al-Quran sebanyak 27 kali diantaranya adalah dalam surah al-Baqarah ayat 79 terulang 3 kali, surah Ibrahim ayat 2, surah Maryam ayat 37, surah al-Anbiya ayat 18, surah Shaad ayat 27, surah Az-Zumar ayat 22, surah Fushilat ayat 6, surah Az Zukhruf ayat 65, surah al-Jaatsiyah ayat 7, suraat Adz dzaariyat ayat 60, surah Ath Thuur ayaat 11, surah al-Mursalat ayat 15 terulang 10 kali, al Muthaffifin ayat 1, surah al Humazah ayat 1, surah al-Ma’un ayat 4.
Al-Wail adalah isim ma’rifat dikhususkan pada nama sebuah neraka yaitu neraka wail. Sedangkan isim nakirohnya adalah Wailun yang artinya celaka. al-Wail secara bahasa (etimologi) artinya celaka, binasa.
Menurut Abi Fadhil Jamaluddin dalam kitabnya Lisanul Arab al Wail diartikan dengan siksa, datang kejelekan, musibah, bencana Al-Wail diartikan juga lembah neraka Jahannam.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Harifudin Cawidu, Konsep Kufr Dalam al-Qur’an, (Bulan Bintang, Jakarta, 1991). Ahmad Warson Munawir, Kamus al Munawir, (Pustaka Progresif, Surabaya, 1997). Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Mandzur, Lisanul Arab, (Darshadir, Beirut, 1955). Nadim Mar’asyari, Mu ’jam Mufrodatil Qur’an, (Dar al-Fikr, Beirut., t.th). Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Mizan: Bandung, 1994). Quraisy Syihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar