Skip to main content

Biografi Ibnu Taimiyah

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: September 29, 2012

Nama lengkap Ibnu Taimiyah, adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al Hakim bin Taimiyah. Lahir di kota Haram, wilayah Syiria, pada hari Seni 10 Rabiul Awwal tahun 611 H. bertepatan dengan 22 Januari 1263 M. dan wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulkaiddah 728 Hijriyah, bertepatan dengan 26 September 1328 M.
Ayah Ibnu Taimiyah bersama bernama Syihab Ad-Din ‘Abd Al-Halim Ibn Abd as-Salam (627-672 H). adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Selain sebagai khatib dan imam besar di mesjid tersebut, ia juga sebagai guru dalam bidang tafsir dan hadits. Jabatan lain yang juga dipegang oleh Abdul al-halim ialah sebagai direktur Madrasyah Al-Hadits as Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan islam bermazhab hamabali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Dilembaga pendidikan inilah Abd al-Halim yang dikenal orator itu, mendidik Ibn Taimiyah buat pertama kalinya.
Kakek Ibnu Taimiyah bernama syaikh Maajd ad-Din al-Barakat ‘Abd al-Salam Ibn bin Allah (590-652) H, yang oleh as-Syaukani (1172-1250 H.) dipandang sebagai Mujtahid mutlak, adalah juga sebagai alim terkenal yang ahli tafsir (mufassit). Ahli hadits (muhaddits), ahli Usul Fighi (ushuli), ahli Fighi (Faqih) ahli nahwu (nahwiyy), dan pengarang (Musannif) dan pamannya dari jalu bapak yang bernama Al-Khatib Fakhr Al-Din adalah sebagai cendekiawan muslim popular dan pengarang yang produktif pada masanya. Demikian pula syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim (696-727 H) adik laki-laki Ibnu Taimiyah, ternyata juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan islam (Faraidh), Ilmu-ilmu Hadis (Ulumul al-Hadits) dan ilmu pasti (ar-riyadiyah)
Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan intelektual murni, yang mayoritas Komunitas di sekitar lingkungan tersebut menekuni bidang-bidang keilmuan, seperti fikih dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Ibnu Taimiyah menghabiskan masa kecilnya di Haran selama enam tahun.
Bersamaan dengan terjadinya interventasi bangsa Tartar terhadap kota Haram, maka seluruh keluarga beliau hijrah ke Syam. Malam itu juga, ayah Ibnu Taimiyah memutuskan meninggalkan kota dengan membawa segerobak buku-buku yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Seluruh anggota keluarga Ibnu Taimiyah bersusah payah untuk dapat menyelalamtkan barang yang sangat berharga, sekalipun musuh telah menyusul mereka. Akhirnya terpaksa dipurukkan gerobak yang sarat buku-buku itu dalam pasir, karena bangsa Tartar nyaris menangkap mereka.
Akhirnya Ibnu Taimiyah selamat sampai ke Damaskus, Ibu Kota Syam. Sementara di Damaskus, telah berdiri sebuah Lembaga Pendidikan Hambali yang sangat termasyhur. Pendiri Yayasan Pendidikan Hambali adalah, Abu Faraj Abdul Wahid Al-Faqih Al-Hambali (wafat 986 H). yang merupakan murid seorang qidhi mazhab Hambali yang cukup ternama, Abu Ya’la pada penghujung abad kelima Hijriah kepengurusan Lembaga Pendidikan tersebut selanjutnya diembang oleh Bani (keturunan) Qudama Al-Maqdisy yang merupakan imigran dari Palestina pada tahun 551 akibat intervensi tentara salib atas negeri mereka (Palestina).
Pada masa Ibnu Taimiyah di Damaskus, sudah berdiri sekolah mazhab Hambali yang popularitasnya tersebar Seantero Damaskus. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Loust, bahwa pada masa-masa kemunduran dan degradasi yang dialami oleh dunia Islam, masa Hambali mendapatkan misi yang tepat untuk menyebarkan pendapat-pendapatnya. Dan ketika Islam diserang dan sisi politik dan agama, Mazhab Hambali inilah yang tampil untuk menyeru ummat agar kembali pada sunnah dan akidah Salaf.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
H. Abuddin Nata, MA, “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam” Kajian Filsafat Pendidikan Islam. (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Ibnu taimiyah “Siyasah Syari’ah Etika Politik Islam. (Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar