Skip to main content

Definisi al-Muqabalah al-Jam'u dalam Ilmu Tafsir

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: August 17, 2012

Muqabalah merupakan bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari huruf, qaf, ba’ dan ‘ain yang berarti berhadapan muka antara satu perkara dengan perkara lain. Menurut Ahmad Warson Munawwir, muqabalah berarti pertemuan atau hal berhadapan. Sedangkan menurut Abu al-Hilal al-‘Askari, muqabalah dapat diartikan sebagai menyamakan antara dua perkara seperti mempersamakan antara satu kitab dengan kitab yang lain.
Sementara al-Jam’u secara etimologi adalah perkumpulan sesuatu. Secara terminologi, al-Jam’u adalah isim yang menunjukkan terhadap lebih dari dua perkara dapat dikategorikan sebagai al-jam’u (baca definisi al-Jam'u atau jamak di sini), meskipun pengistilahannya dalam ilmu nahwu bermacam-macam, seperti al-jam’u, ism al-jam’i dan ism al-jins al-jam’i. Ketiga istilah plural tersebut dapat dibedakan dari segi makna dan lafaz, sebagai berikut:
  1. Al-Jam’u dari segi maknanya menunjukkan pada lebih dari dua perkara yang diletakkan pada kumpulan individu yang dapat dipisah-pisah dengan huruf ‘Athaf, sedangkan dari segi lafaz, al-Jam’u menggunakan wazan-wazan tertentu atau wazan-wazan yang dominan digunakannya.
  2. Ism al-Jam’i secara makna digunakan pada lebih dua perkara dengan menggunakan lafaz mufrad pada sekelompok individu yang dinamainya seperti Qaum, Rahth dan sejenisnya, sedangkan dari segi lafaz tidak memiliki wazan-wazan tertentu.
  3. Ism al-Jins al-Jam’i digunakan secara makna pada lebih dari dua perkara dengan menggunakan lafaz khusus bermakna plural, sedangkan dari segi lafaznya, huruf Ta’ yang terdapat dalam lafaz mufrad dibuang supaya menunjukkan makna plural, atau tanpa Ya’ Nisbah seperti Rum.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lugah, Juz. V (Bairut: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 1423 H/ 2002 M.). Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Cet. Ke-14; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997). Abu Hilal al-‘Askari, Mu’jam al-Furuq al-Lugawiyah (Qum al-Musyarrafah: Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1412 H.). al-Asymuni, Syarh al-Asymuni ‘ala Alfiyah ibn Malik, (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar