Skip to main content

Pengertian Huruf Jarr (al-harfu al-jarr)

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: February 21, 2012

Kata al-jarr secara etimologi adalah bentuk masdar dari يجر- جر. Kata ini mengandung pengertian “menarik, membentangkan, menuntun, menggiring”. Pengertian kedua adalah menjadikan kata ber-harakat jarr yang dikenal dalam Ilmu Nahwu, dalam kaitannya penguraian kata menurut kedudukannya yang dikenal dengan istilah i’rab.
حرف الجرد ائما تد خل على ا لاسماء و تجر ها (huruf al-jarr selamanya masuk pada isim dan menjadikannya berharakat al-jarr). Pengertian yang ketiga, jarr juga melakukan perbuatan dosa dalam kalimat : من زني فقد جر جريرة (Siapa yang berzina, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan dosa). Pengertian yang keempat, “memisahkan seorang bayi agar tidak menyusui”, contoh dalam kalimat :
جرت الام صبيها لئلا يرضع (ibu memisahkan bayinya agar tidak menyusui). Yang kelima, “menahan diri berbicara,” seperti dalam kalimat :
يجر الولد لسانه عند ما يستمع إلى نصيحة والده (Anak itu menahan diri berbicara ketika mendengarkan nasehat ayahnya).
Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka penulis dalam makalah ini memberikan batasan pada pengertian:
حرف الجرد ائما تد خل على ا لأسماء و تجر ها
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Ahmad Thib Raya, Huruf al-Jarr dalam Al-Qur’an (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bahasa Arab, Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin, 1999).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar