Skip to main content

Material Makalah; Karakteristik Bahasa Arab (2)

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: August 12, 2011

Sifat-sifat Bahasa Arab
Setiap bangsa yang menuturkan bahasanya ada yang mempunyai tekanan yang sangat keras dan ada pula yang sangat lembut, sehingga sifat-sifat suatu bahasa yang diucapkan diukur dari tekanan-tekanan itu.
Pengenalan sifat-sifat bahasa Arab, dimaksudkan untuk memahami betul kata-kata Arab. Adanya sebutan huruf-huruf Arab yang hampir sama sebutannya, dapat pula dibedakan melalui sifat-sifat huruf Arab yang terdapat pada suatu kata. Di bawah ini dikemukakan seperti berikut:
(1 ,2) الجهر والهمس, ويقصد الجهر قوة اعتمادا الصوت على مكان خروجه فيمتنع جريان النفس معه, ويقصد بالهمس ضد ذلك, أي ضعف اعتماد الصوت على مكان خروجه فيجري معه النفس. والأصوات المهموسة عشرة يجمعها قولك "فحثة شخص سكت". والأصوات المجهورة ماعداها وهي تسعة عشر صوت.
(3-5) الشدة والرخاوة والتوسط بينهما. ويقصد بالشدة تمام انحصارا الصوت عند إسكانه, وبالرخاوة تمام جرية عند إسكانه, والتوسط هو منزلة بين تمام انحصار وتمام الجري. وحروف الشدة ثمانية يجمعها قولك. "اجدك قطبت". ومن هذه الحروف الثمانية خمسة حروف تسمى حرف القلقلة إذا كانت ساكنة ويجمعها قولك "قطبجد". وحروف التوسط ثمانية كذلك, يجمعها قولك "لم يرو عنا". وحروف الرخاوة ما عدا ذلك.
(6 ,7) الإطباق والانفتاح. الإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان وما يحاذيه الحنك نتيجة لانطباق اللسان على الحنك, والانفتاح ضد الإطباق. وأحرف الإطباق أربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. وأحرف الانفتاح ما عدا ذلك.
(8 ,9) الاستعلاء و الانخفاض او الاستفال. الاستعلاء هو الصعود والإرتفاع في أعلى الحنك, والانخفاض او الاستفال ضده. وحروف الاستعلاء هي حروف الاطباق والخاء والعين والقاف. وحروف الانخفاض هي ماعدا ذلك.
(10, 11) الذلاقة والصمت او الاصمات. الذلاقة هي خفة الصوت والصمت ضده. وحروف الذلاقة ستة يجمعها "مر بنفل". والسبب في خفة هذه الحروف أن ثلاثة منها من طرف اللسان وهي اللام والراء والنون, وثلاثة من الشفة وهي الفاء والباء والميم. وحروف الصمت وهي ما عدا ذلك.
(12) الصفيير وهو صوت يشبه صفيير الطائر يحدثه الهواء الخارج من الفم عند النطق بحروف الصاد والسين والزاي.
(13) ما للين وهي صفة حروف المد الثلاث (الألف والياء والواو).
Melihat semua huruf Arab tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semua huruf tersebut apabila ia berdiri sendiri dalam sebutannya mempunyai sebutan yang berbeda-beda, walaupun huruf-huruf Arab itu sebagai lambang suaranya ditetapkan dalam beberapa macam sifatnya. Takhrij suaranya digunakan sesuai dengan kosa kata Arab itu sendiri. Huruf-huruf yang bersifat layyin bukan huruf vokal dan kadang-kadang tidak kentara dalam ucapan kosa kata.
Telah dikemukakan bahwa sifat-sifat sebutan huruf-huruf Arab tersebut ada yang keras, ada yang lunak, serta ada pula yang anneksi dengan kosa kata yang lain, sehingga huruf tersebut tidak disebutkan, bahkan menyebutkan suara lain yang tidak terdapat di dalam huruf-huruf Arab.
Khusus menyangkut huruf-huruf yang layyin, kadang-kadang juga tidak disebutkan di dalam kosa kata. Karena ia bukan huruf-huruf vokal, sehingga bukan penentu bagi huruf-huruf yang lainnya bagi suatu kosa kata. Huruf-huruf yang layyin itu tertulis jika kosa katanya disebut dalam bentuk panjang atau madd.
Dari analisis menyangkut huruf-huruf layyin tersebut, dapatlah dipahami bahwa kosa kata dalam bahasa Arab tidak dikenal adanya huruf-huruf vokal walaupun ia mempunyai fungsi dan kedudukan menurut kaedah bahasa Arab itu sendiri. Namun, ia tetap disesuaikan dengan bunyi kosa kata bahasa Arab itu sendiri.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama/IAIN (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, 1974. Ahmad Syaib, Ushul al-Naqd al-Adabiy, al-Qahirah: al-Nahdah al-Mi،riyyah, 1964. Sayyid Ahmad al-Hasyimiy, al-Qawaid al-Asasiyyah li al-Lugah al-‘Arabiyyah (Cet.I; Mashba’ah al-Sa’adah, 1936 M/1355 H. Syekh Mushthfa al-Galayainiy, Jami’ al-Dur­s al-‘Arabiyyah, Juz I al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1976. Shubhiy al-Shalih, Dirasah fiy Fiqh al-Lugah, Juz I Damsyiq: t.p., 1972.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar