Skip to main content

Pengertian Nahy; Etimologi dan Terminologi

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: August 30, 2012

Secara etimologi berarti melarang atau mengharamkan, dengan kata lain, Nahy adalah kebalikan dari kata al-Amr. Secara terminologi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dengan demikian, Nahy adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu larangan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tegasnya adalah larangan Allah yang harus ditinggalkan oleh mukallaf.
Bentuk-bentuk atau Shigat al-Nahy
Adapun bentuk-bentuk atau shigat Nahy yang digunakan dalam al-Quran sebagai berikut:
a. Menggunakan fiil Mudhari’ yang didahului oleh la nahiyah, misalnya dalam Qs. al-Baqarah (2): 11;
لا تفسدوا فى الأرض.
b. Menggunakan shigat Amr tertentu yang dimaksudkan sebagai perintah. Misalnya dalam QS. al-Baqarah (2): 229;
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أيتيتمو هن شيئا.
وينهى عن الفخشاء والمنكر…
atau kata haram, misalnya dalam QS. al-Nisa (4): 23;
حرمت عليكم أمهاتكم …
d. Menggunakan perintah menjauhi, misalnya dalam QS. al-Haj (22): 30;
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور …
Namun apabila dalam nash terdapat qarinah yang dapat memalingkan bentuk Nahy dari makna hakiki kepada makna majazi, maka dari bentuk Nahy itu dapat dipahami sesuatu yang dimaksud oleh qarinah tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa pengertian yang dikandungnya antara lain.
Al-Karahah (Makruh). Misalnya dalil nabi;
(ولا تصلو ا فى أعطان الإبل. (رواه الترمذى
Doa (beroa). Misalnya dalam QS. Ali Imran (3): 8;
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذهديتنا…
Irsyad (Petunjuk), misalnya dalam QS. al-Maidah (5): 101;
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Unit Pengadaan BIK Ponpes al-Munawwir, 1984). Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (t.tp.: Dar al-Masyriq, 1975). Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Musthafa min al-Ushul, (Mesir: al-Maktabah al-Muattahidin, 1971). Muhammad Khudari Bek, Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988). Muhammad Jawad Mughniyah, Ilmu Ushul al-Fiqhi (Beirut: Dar al-Ilm li al-malayin, 1975). Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawiy, Kamus Idris al-Marbawiy t.tp.: Dar al-Fikr, t.th. Muhammad Madkour, al-Ibahah inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha (Kairo: dar al-Nahdhiyyah al-Arabiah, 1981).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar