Skip to main content

Biografi Ahmad ibn Hanbal

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: July 12, 2012

Ahmad ibn Hanbal adalah Abu ‘Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Saibaniy al-Marwaziy. Beliau lahir di Bagdad pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H.
Beliau telah menyusun sebuah musnad yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang tidak ditemukan orang lain. Musnad Ahmad ibn Hanbal ini terdiri atas 6 jilid, yang tidak kurang dari 40.000 hadis yang telah beliau seleksi dari 75.000 hadis.
Imam Ab­ Zahrah memberikan julukan sebagai amir al-mu’minin fiy al-hadis. Beliau menghafal ribuan hadis yang sanggup dia diktekan hafalannya. Ibn Hibban berkata, beliau seorang ahli fikih, penghafal hadis yang meyakinkan, di mana beliau selalu menjauhi perbuatan haram, senantiasa menjaga ibadah, sekalipun harus menerima cambukan, sehingga Allah melindunginya dari bid’ah dan menjadikannya sebagai imam yang diikuti dan tempat berlindung.
Sebagaimana yang dikutip oleh Endang Soetari dari pendapat Abd al-Razak berkata: Saya tidak pernah menemukan orang lebih pandai dalam bidang fikih daripada Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam al-Syafi’iy dan Imam Qutaibah.
Beliau meriwayatkan hadis dari Basyar ibn al-Mufashal, Isma’il ibn ‘Uyainah, Sufyan ibn ‘Uyainah, Yahya ibn Sa’id al-Qaththan, ‘Abd al-Razaq ibn Hammam ibn al-Shan’aniy, Sulaiman ibn Daw­d al-Zayalisiy, Mu’tamir ibn Sulaiman al-Bahriy, dan lain sebagainya.
Sedangkan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh tokoh-tokoh kenamaan dalam hadis, di antaranya adalah al-Bukhariy, Muslim, Ab­ Daw­d, Ibn Mahdiy, Waki’ ibn al-Jarrah, Yahya ibn Adam al-K­fiy, ‘Aliy ibn al-Madiniy, al-Husain ibn Manzhur. beliau wafat pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H, bertepatan dengan 31 Juli 855 M, pada usia ke-75 tahun, di Bagdad.
Kepustakaan:
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits (Cet.IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1998). Endang Soetari, Ilmu Hadis (Cet.II; Bandung: Amal Bakri Press, 1997). Shubhiy al-Shalih, Mabahis fiy ‘Ulum al-Hadis, diterjemahkan dengan judul “Membahas Ilmu-ilmu Hadis” (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993),
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar