Skip to main content

Biografi al-Syaukani; Pengarang Kitab Fath al-Qadir

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: July 28, 2012

Nama lengkapnya, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah al-Syaukani kemudian al-San’ani. Beliau lahir pada tahun 1173 H, di daerah transmigrasi Syaukan.
al-Syaukani tumbuh dewasa dibawah binaan orang tuanya di San’a dengan perasaan belas kasih dan kesucian. Menuntut ilmu dari ulama-ulama kesohor. Serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan. al-Syaukani sibuk dengan banyak membaca kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab adab. Kesibukannya terus berlangsung antara membaca dan menghafal, antara mendengar dan menerima ilmu secara talaqqi (duduk bersila) hingga beliau menjadi imam yang kesohor.
Adapun guru-guru al-Syaukani, yaitu: Abd al-Rahman ibn Qasim al-Madaini, Ahmad ibn Amir al-Hadai, Ahmad ibn Muhammad al-Harazy, Ismail ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Imam al-Qasim ibn Muhammad, Abdullah ibn Ismail al-Nahamy, al-Qasim ibn Yahya al-Khaulani dan Abdullah ibn Ismail al-Nahamy, dan lain-lain.
Murid-muridnya, yaitu: anaknya Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Husain ibn Hasan al-Sabiy al-Anshari al-Yamani, Muhammad ibn Hasan al-Syajniy al-Zimari, Abd al-Haq ibn Fadl al-Hindy dan Muhammad ibn Nasr al-Hazimy, dan lain-lain.
al-Syaukani mempunyai kitab-kitab karangan, diantaranya:
  1. Fath al-Qadir fi al-Tafsir
  2. Nael al-Authar syarh muntaqa al-Akhbar fi al-Hadis al-Syarif,
  3. Adab wa Muntaha al-Arb
  4. Tuhfah al-Zakirin syarh Iddah al-Hashan al-Hushain
  5. Irsyad al-Tsiqat ila Ittifaq al-Syara’i ala al-Tauhid wa al-Ma’ad wa al-Nubuwat, (kitab ini adalah bantahan terhadap orang Yahudi yang bernama Musa ibn Maemun al-Andalusi dalam kitabnya Fi Dhahiri al-Mustanid wa al-Zindiq fi Bathin al-Mu’taqid) dan
  6. Syifa’ al-Alil dan lain-lain.
al-Syaukani adalah faqih dalam Mazhab Zaidiyah. Mengarang kitab-kitab dan memberikan fatwa. Kemudian ia tinggalkan taqlid dan menjadi seorang mujtahid. al-Syaukani al-Syaukani pernah menulis risalah yang bernama ”al-Qaul al-Mufid fi adillah al-Ijtihad wa at-Taqlid” Aqidah al-Syaukani adalah aqidah Salaf. al-Syaukani menyifati sifat-sifat Allah dalam al-Qur’an dan Hadis dengan zhahirnya tanpa takwil. Beliau mengarang kitab tentang sifat-sifat Allah tersebut yang diberi nama ”Iltahaf bimazhab al-Salaf”.
al-Syaukani wafat pada malam Rabu 27 Jumadil Akhir 1250H.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir, Juz 1 (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1414H/1993M). Muhammad Husain al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirin, Juz: II, (Cet II, t.p. 1396H/1976M).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar