Skip to main content

Biografi ibnu Hajar al-Atsqalani

Oleh: Mushlihin, S.Pd.I, M.Pd.IPada: March 21, 2012

Nama Ibn Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Qabilah yang berasal dari Al-‘Asqalan. Ibn Hajar lahir pada tanggal 22 Sya’ban tahun 773 Hijriyah/18 Februari 1372 M di pinggiran sungai Nil, Mesir. Dekat dengan Dar al-Nuhas dekat masjid al-Jadid. Dan wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H/22 Februari 1449 M.1
Ibn Hajar al-’Asqalani bermazhab Syafi’i, menjadi ketua para qadi, seorang Syaikhul Islam (guru bagi para imam), seorang Hafiz secara mutlak, Amirul Mu'minin dalam bidang hadis, diberi gelar atau julukan Syihabuddin dan nama panggilannya adalah Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu al-Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibn Hajar Nuruddin al-Syafi’i.
Beliau terkenal sangat pandai, cerdas, pintar bersyair, tenang, berwibawa, bijak, pendiam, pintar dalam memberikan putusan, jarang sekali pembicaraannya membuat orang yang mendengarnya tidak suka, bahkan ia baik terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya dan suka memberi maaf, serta menjadi pemimpin di masanya. Dalam usia 23 tahun, ia telah menekui ilmu Hadis. Untuk menekuni studinya ia megadakan perjalanan ke Hijaz, Yaman, Palestina dan Suriah. Guru utamaya dalam bidang Hadis yaitu Zainuddin al-‘Iraqi. Karier Ibn Hajar berlangsung sebagaimana umumnya ulama besar sebelumnya dengan menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi Baybarsiyah, hakim, khatib, pustakawan dan mufti.2
Dari sekian beberapa karya beliau, Fath al-Bari merupakan salah satu diantaranya. Adapun tulisan-tulisan Ibn Hajar, antara lain:
 1. Fath al-Bari bi Syarh al-Sahih al-Bukhari.
 2. Hadyu al-Sari Muqqadimah Fath Al-Bari.
 3. Al-Tamyiz fi Takhrij Ahadiś Syarh al-Wajiz.
 4. Nukhbah al-Fikri fi Mustalah Ahli al-Aśar.
 5. Ta’jil al-Manfa’ah bi Zawaid Rijal al-Aimmah al-Arba’ah.
 6. Taghliqut Ta’liq
 7. Tahżib al-Tahżib.
 8. Lisan al-Mizan.
 9. Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah.
 10. Al-Durar al-Kaminah fi A’yan al-Miah al-Śaminah.
 11. Inbaul Ghumr bi Anbail Umr
 12. Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam dan lain-lain.3
Kepustakaan:
[1] Syaikh Ahmad Farid. 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. (Belajar Islam.Com). (Akses Rabu, 2 Desember 2009).
[2] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Ibn Hajar al-‘Asqalaniy” Ensiklopedi Islam, Jilid II(Cet. IX. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001). h.154-155. Lihat juga Gampala Viesta.com. Ibnu Hajar al-Asqalany, Imam an-Nawawy, Al-Zarqany(Kajian Syarah Kitab-Kitab Hadis). (Akses Rabu, 2 Desember 2009).
[3] Majalah Al-Mujtama Edisi 5 Th I/12 Syaban 1429 H. (Akses Rabu, 2 Desember 2009).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik referensi halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar