.

Jenis Wakalah (Wikalah)

 

Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu Wakalah Muthlaqah, Wakalah Muqayyadah, dan Wakalah al-Aamah.
Pemberian kuasa secara muthlak tanpa batasan waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan Wakalah Muthlaqah.
Sedangkan pemberian kuasa yang dibatasi waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan Wakalah Muqayyadah. Jadi pihak kedua bertindak atas nama pihak pertama untuk melaksanakan kuasa yang telah ditentukan.
Mengenai Wakalah al-Aamah merupakan bentuk wakalah yang lebih luas dari al-Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-Muthlaqah.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2009). Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
Jenis Wakalah (Wikalah) 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu Wakalah Muthlaqah, Wakalah Muqayyadah, dan Wakalah al-Aamah. Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu Wakalah Muthlaqah, Wakalah Muqayyadah, dan Wakalah al-Aamah . Pemberian kuasa secara muthlak tanpa...


Advertisement
Post a Comment