.

Wujud Fisik Bahasa; Pengantar

 

Dalam linguistik, bahasa lisan adalah rangkain bunyi yang diujarkan oleh penutur. Mitra tutur mampu memahami bunyi bahasa yang diujarkan oleh penutur melalui hasli pendengarannya. Bertolak dari uraian tersebut, wujud fisik bahasa pada dasarnya adalah ciri-ciri fisik bahasa yang dilisankan atau diujarkan.
Fisik bahasa pada dasarnya mencakup tiga aspek. Pertama, bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat bicara. Kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang diujarkan itu. Ketiga, bagaimana bunyi bahasa itu dipahamai melalui indra pendengaran. Dalam kerangka linguistik, aspek peratama disebut aspek produksi bunyi bahasa. Aspk kedua disebut aspek akustis bunyi bahasa. Aspek ketiga disebut aspek persepsi bunyi bahasa.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Kushartanti, et.all. pesona bahasa; langkah awal memahami linguistik (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002).
Wujud Fisik Bahasa; Pengantar 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Dalam kerangka linguistik, aspek peratama disebut aspek produksi bunyi bahasa. Aspk kedua disebut aspek akustis bunyi bahasa. Aspek ketiga disebut aspek persepsi bunyi bahasa. Dalam linguistik, bahasa lisan adalah rangkain bunyi yang diujarkan oleh penutur. Mitra tutur mampu memahami bunyi bahasa yang diujarkan ol...


Advertisement
Post a Comment